تاريخ : دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷ | 2:50 | نویسنده : مهران : تهران -

 

 شناخت تاریخچه و بررسی علل پیدایش روستا:

در بررسی پیدایش روستا، اشتغال به کشاورزی از بارزترین شاخصه های پیدایش و توسعه روستا نام برده شده است. این عامل به همراه وجود شریانهای آبهای سطحی که به عنوان عمده ترین عامل موثر در پیدایش روستاها می توان نام برد.

 - شناخت عوامل موثر در شکل گیری و مراحل رشد و توسعه روستا:

 عوامل گوناگونی در شکل گیری و نحوه استقرار مکانی- فضایی سکونتگاه های روستایی دخالت دارند. اگر چه ممکن است عاملی به تنهایی و به عنوان عامل تعیین کننده و بنیادی در انتخاب محل استقرار نقشی اساسی بازی کند. اما در آنمیان قاعدتا عوامل مختلف طبیعی و فرهنگی هستند که به صورت مجموعه ای مرتبط و در رابطه متقابل با یکدیگر، هر یک سهمی بر عهده می گیرند. در واقع عوامل گوناگون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، نظامیريا، ارتباطی و مانند آن هستند که به یک سکونتگاه روستایی از نظر مکانی- فضایی- شخصیتی خاص می بخشد. عوامل موثر در نحوه شکل گیری و پراکندگی مکانی سکونتگاه های روستایی را به طور کل به دو دسته تقسیم بندی و بررسی نمود

   • بک لینک انبوه
  • دانلود افزار